Karta podarunkowa

Karty Podarunkowe TwójPasaż.pl

Nasze karty standardowo dostępne są w 4 nominałach: 50 zł, 100 zł, 200 zł oraz 300 zł.

Na życzenie możemy przygotować kartę o innym nominale.

 
Jak skorzystać z karty podarunkowej?

Dodaj produkty do koszyka

Wartość produktów w koszyku powinna być równa lub wyższa od wartości karty.

Wpisz kod rabatowy

W koszyku zaznacz opcję "Mam kupon rabatowy". Przepisz kod znajdujący się na karcie.

Zaakceptuj kod rabatowy

Po akceptacji cena zostanie obniżona. Informacje o pozostałej kwocie znajdziesz w podsumowaniu.

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Kartę można zrealizować do zakupu wszystkich produktów dostępnych na stronie twojpasaz.pl
Karta jest jednokrotnego użytku, stąd wartość produktów powinna być równa lub wyższa od wartości karty. W jednym zamówieniu możesz mieć kilka produktów. Karta podarunkowa obniży wartość wszystkich towarów, a nie kosztów dostawy i usług dodatkowych.
Tak. Pamiętaj tylko, żeby wartość produktów w koszyku była równa lub wyższa sumie nominałów wszystkich kart.
Tak, napisz e-mail na adres pasaz@twojpasaz.pl z informacją jakim nominałem jesteś zainteresowany
Nie. Karta jest elektroniczna i wysyłamy w wersji PDF. W spkowanym pliku ZIP znajdziejsz 2 pliki PDF. Jeden ze znacznikami ułatwiającymi wycięcie karty oraz drugi PDF do przesłania wybranej osobie na e-mail.

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH TWÓJPASAŻ.PL

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 10.11.2017

GRANOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zielonej Górze wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000415189, sąd rejestrowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Sulechowska 4A, 65-119 Zielona Góra i adres do doręczeń: ul. Sulechowska 4a/11, 65-119 Zielona Góra, NIP 9731008593, REGON 081029325, KRS: 0000415189, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł (zwana dalej „Emitentem”) podaje do wiadomości zasady na jakich Klienci sklepu internetowego „TwójPasaż.pl” uprawnieni są do nabywania i korzystania „Kart Podarunkowych TwójPasaż.pl”

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym dokumencie zwroty oznaczają:

 1. „Regulamin” – niniejszy Regulamin.
 2. „Emitent” - GRANOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zielonej Górze
 3. „Towar” – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym
 4. Sklep internetowy – prowadzony przez Emitenta serwis internetowy dostępny pod adresem elektronicznym: www.twojpasaz.pl umożliwiający uzyskanie informacji o oferowanych przez Emitenta Towarach i Usługach oraz ich zakup
 5. „Nabywca” – podmiot dokonujący w Sklepie Internetowym przekazania środków pieniężnych w wysokości równej wartości bonu towarowego w zamian za co uzyskuje „Kartę Podarunkową TwójPasaż.pl”
 6. „Użytkownik”- podmiot posiadający Kartę Podarunkową TwójPasaż.pl
 7. „Karta Podarunkowa TwójPasaż.pl”- elektroniczny bon towarowy na okaziciela (w formie niepowtarzalnego ciągu znaków), zawierający informację o nominale (wartości w złotych polskich któremu odpowiada) i dacie ważności, wydany przez Emitenta, uprawniający do realizacji w Sklepie Internetowym. Realizacja polega na wymianie bonu na Towar lub Towary podczas realizacji zakupów w Sklepie Internetowym. Bon nie stanowi karty płatniczej ani żadnego rodzaju formy pieniądza elektronicznego.

II. NABYCIE I KORZYSTANIE Z KART

 1. Kartę Podarunkową TwójPasaż.pl można nabyć w Sklepie Internetowym lub zamówić u Emitenta pod adresem pasaz@twojpasaz.pl. Emitent może przekazać Kartę Podarunkową TwójPasaż.pl w ramach prowadzonych przez siebie akcji promocyjnych.
 2. Nabycie Karty Podarunkowej TwójPasaż.pl następuje poprzez zapłatę środków pieniężnych na rzecz Emitenta w sposób wskazany przez niego. Karty Podarunkowej TwójPasaż.pl nie można nabyć poprzez użycie innej Karty Podarunkowej TwójPasaż.pl lub innych bonów towarowych.
 3. Karta może być wykorzystywana wyłącznie do zakupu Towarów w ramach transakcji, w których miejscem wykonania umowy jest Rzeczpospolita Polska a prawem rządzącym umową jest prawo polskie.
 4. Nabywca przyjmując Kartę Podarunkową TwójPasaż.pl potwierdza, iż:
  • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go zaakceptował
  • ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje
 5. Wartość Karty Podarunkowej TwójPasaż.pl wyrażona w złotówkach (PLN). Karta Podarunkowa TwójPasaż.pl nie podlega wymianie na środki pieniężne a wyłącznie na Towary.
 6. Po otrzymaniu płatności od Nabywcy Emitent przekazuje mu Kartę Podarunkową mailowo na wskazany przez Nabywcę adres (moment wydania).
 7. Środki pieniężne przekazane Emitentowi, z chwilą wydania Karty Podarunkowej TwójPasaż.pl Nabywcy, stają się własnością Emitenta. Emitent nie odpowiada za ew. utratę Karty Podarunkowej TwójPasaż.pl lub użycie jej w sposób nieuprawniony przez osoby trzecie.
 8. Uprawnionym do skorzystania z Karty Podarunkowej TwójPasaż.pl jest każdy Użytkownik, który się nią posługuje.
 9. Realizacja Karty Podarunkowej TwójPasaż.pl polega na wpisaniu bonu (ciągu znaków) podczas zakupów w Sklepie Internetowym. W momencie gdy Użytkownik zawrze z Emitentem umowę sprzedaży Towarów realizują Kartę Podarunkową TwójPasaż.pl, cena jaką Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty za Towar lub Towary zostanie pomniejszona o wartość odpowiadającą nominalnej kwoty bonu.
 10. W przypadku gdy cena nabytego Towaru lub Towarów będzie wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej TwójPasaż.pl wówczas Użytkownik ma możliwość dopłacenia różnicy środkami pieniężnymi. W przypadku gdy cena za Towar lub Towary będzie niższa od wartości nominalnej Karty Podarunkowej TwójPasaż.pl Użytkownik może wybrać dodatkowy Towar lub Towary a w przeciwnym wypadku użyta Karta Podarunkowa TwójPasaż.pl wygasa całkowicie.
 11. W wypadku zwrotu Towarów, nabytych w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej TwójPasaż.pl, Użytkownik otrzyma od Emitenta, w chwili zwrotu Towaru, nową Karty Podarunkowej TwójPasaż.pl o nominale odpowiadającym cenie Towarów podlegających zwrotowi nie wyższym jednak niż wartość Karty Podarunkowej TwójPasaż.pl użytej podczas pierwotnych zakupów.

III. OKRES WAŻNOŚCI I OBOWIĄZKI NABYWCY I UŻYTKOWNIKA

 1. Karta Podarunkowa TwójPasaż.pl ma okres ważności 12 miesięcy, licząc od dnia jej wydania i w tym okresie powinna być wykorzystana. Kwota przekazana tytułem uzyskania Karty Podarunkowej TwójPasaż.pl nie podlega oprocentowaniu.
 2. W przypadku braku realizacji Karty Podarunkowej TwójPasaż.pl w okresie jej ważności Karta Podarunkowa TwójPasaż.pl wygasa.
 3. Obowiązkiem każdego Nabywcy i Użytkownika Karty Podarunkowej TwójPasaż.pl jest zabezpieczenie jej przed utratą.
 4. Użytkownik ma prawo do uzyskania, w Sklepie TwójPasaż.pl, informacji o nominale i dacie ważności posiadanej Karty Podarunkowej TwójPasaż.pl.
 5. Użytkownik poprzez przedstawienie Karty Podarunkowej TwójPasaż.pl do realizacji zakupów Towaru lub Towarów w Sklepie Internetowym oraz ich odbiór wyraża wolę użycia Karty Podarunkowej TwójPasaż.pl na zasadach określonych Regulaminem.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi TwójPasaż.pl będą rozpatrywane przez Emitenta w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę lub/i Użytkownika.
 3. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi TwójPasaż.pl mogą być składane w Sklepie Internetowym w dziale „Kontakt” lub na adres: pasaz@twojpasaz.pl
 4. Przekazanie Karty Podarunkowej TwójPasaż.pl nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Emitentowi najpóźniej w momencie wydania Karty Podarunkowej TwójPasaż.pl, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Emitentowi środków pieniężnych, otrzymać od Emitenta wyłącznie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 5. Umowa przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej TwójPasaż.pl zawierana w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
 6. Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej ustawodawstwo.

 

Zamów kartę podarunkową

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl